วิธีเล่นไฮโลพร้อมดีลเลอร์ไฮโลตัวจริง

?ระดานไฮโล

?ระดานไฮโลอาจดูซับซ้อนในตอนต้น ?ต่เมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างของ?ระดาน?ล้ว คุณจะสามารถเล่นได้ไม่ยา?เลย

เมื่อเริ่มต้น ดีลเลอร์จะทอยลู?เต๋าใน?ระบอ?ขนาดเล็? ?ละคุณจะต้องเดิมพันโดย?ารทายผลของลู?เต๋าที่ทอยไว้

คุณมีทางเลือ?ใน?ารเดิมพันหลายรูป?บบ เช่นผลรวม?ต้มของลู?เต๋าทั้งสามลู? เฉพาะ?ต้มใด?ต้มหนึ่ง เฉพาะสอง?ต้มที่ระบุ หรือใช้เป็นชุด

?ารเดิมพัน?ต่ละ?บบมีเงินรางวัล?ต?ต่าง?ันไป ?ละคุณสามารถวางเดิมพัน?ับรูป?บบใด?็ได้ที่คุณต้อง?าร

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ?ารเล่น เราจะอธิบาย?ารเดิมพัน?ต่ละรูป?บบดังนี้


สูง?ละต่ำ

?ารเดิมพันไฮโลที่ได้รับความนิยมสูงสุดสอง?บบ?็คือ?ารเดิมพัน?ต้มสูง?ับ?ต้มต่ำ เดิมพันนี้คือ?ารทายผลรวมของ?ต้มจา?ลู?เต๋าทั้งสามลู?ว่าจะออ?มาเป็น?ต้มต่ำ (4 ถึง 10) หรือสูง (11 ถึง 17)

ถ้าชนะเดิมพัน คุณจะได้รับเงินรางวัล 1 หน่วยจา?เงินที่เดิมพัน ดังนั้น?ารเดิมพันนี้จึงเป็น?ารเดิมพันที่มีโอ?าส?พ้?ละชนะเท่า?ัน เหมือน?ับ?ารเดิมพันสี?ดง/ดำในรูเล็ต

?ารเดิมพันสูง?ละต่ำจะถือว่า?พ้เมื่อผลออ?มาเป็น?ต้มตอง (ลู?เต๋าสามลู??สดง?ต้มเดียว?ัน)

ผู้เล่นทุ?คน ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มเล่นหรือมืออาชีพ?็สามารถวางเงิน?ับ?ารเดิมพันสูง?ละต่ำ ?ต่เนื่องจา??ารเดิมพันนี้มีโอ?าส?พ้?ละชนะเ?ือบเท่า?ัน เราจึงใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของ?ลยุทธ์?ารเล่นไฮโล?บบความเสี่ยงต่ำ


?ต้มคู่

?ารเดิมพัน?ต้มคู่เป็น?ารเดิมพันว่าหมายเลขเดียว?ันจะปรา??บนลู?เต๋าสองลู?จา?สามลู?

คุณสามารถเดิมพัน?ต้มคู่ของตัวเลขใด?็ได้ตั้ง?ต่ 1 ถึง 6 ?ละเงินรางวัลอยู่ที่อัตรา 10 ต่อ 1 หมายความว่าเมื่อชนะ คุณจะได้รับเงิน 10 หน่วยจา?ที่เดิมพันไป 1 หน่วย

?ารเดิมพันนี้?ต?ต่างจา??ต้มตอง (อ่านรายละเอียดด้านล่าง) คุณไม่สามารถเดิมพันโดยทายว่าลู?เต๋าจะออ??ต้มคู่อะไร?็ได้ คุณจะต้องเลือ?ตัวเลขที่จะทาย ?ต่คุณยังสามารถเลือ?เดิมพัน?ต้มคู่ได้ในทุ?รูป?บบตามที่ต้อง?าร คุณยังสามารถผสม?ารเดิมพัน?ต้มคู่?ับเดิมพัน?บบอื่นๆได้มา?เท่าที่ต้อง?าร

ถ้า?ารทอยลู?เต๋าออ?ผลเป็น?ต้มตอง ?ารเดิมพัน?ต้มคู่ทั้งหมด?็ถือว่า?พ้


?ต้มตอง

เดิมพัน?ต้มตองคือ?ารทายว่าลู?เต๋าทั้งสามลู?จะ?สดง?ต้มเดียว?ัน

คุณสามารถเดิมพัน?ต้มตอง?บบใด?็ได้ตั้ง?ต่ 1 ถึง 6 ?ละคุณยังสามารถเดิมพันได้ว่าผลจะเป็น?ารออ??ต้มตอง?ต้มใด?็ได้ เดิมพันนี้เรีย?ว่า 'เฮาส์'

เดิมพัน?ต้มตอง?บบใด?็ได้มีอัตรารางวัล 30 ต่อ 1 ดังนั้นคุณจะได้รับรางวัล 30 หน่วยจา?เงินเดิมพัน 1 หน่วย เงินรางวัลสำหรับ?ารเลือ?ทายตัวเลขที่จะออ??ต้มตองคือ 180 ต่อ 1 ซึ่งเป็นรางวัลให?่สุดของ?ระดาน


ผลรวม?ต้ม

คุณสามารถเดิมพันผลรวมของ?ต้มทั้งหมดบนลู?เต๋าทั้งสามลู?ได้ ?ม้ว่าผลรวม?ต้มอาจจะอยู่ระหว่าง 3 ถึง 18 ?ต้ม คุณสามารถเดิมพันได้เพียงระหว่าง 4 ถึง 17 เท่านั้นเพราะ 3 ?ละ 18 จะเ?ิดขึ้นเฉพาะเมื่อลู?เต๋าเป็น?ต้มตอง 1 ?ต้ม?ละตอง 6 ?ต้มเท่านั้น โปรดอ่านรายละเอียดได้ด้านบน

เงินรางวัลของผลรวม?ต้ม?ต่ละรูป?บบนั้นจะ?ต?ต่าง?ันไปขึ้นอยู่?ับความน่าเป็นไปได้ ซึ่ง?สดงไว้อย่างชัดเจนบนช่องวาง?ารเดิมพัน

ตัวอย่างเช่น ผลรวม?ต้ม 4 ?ต้มจะให้เงินรางวัล 60 ต่อ 1 (นั่น?็คือชนะ 60 หน่วยต่อเงินเดิมพัน 1 หน่วย) ?ละผลรวม?ต้มที่ 8 ?ต้มหรือ 13 ?ต้มจะให้เงินรางวัล 8 ต่อ 1

ผลรวม?ต้มใน?ารเดิมพันนั้นจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของ?ลยุทธ์?ารเล่นไฮโลต่างๆของเรา


คอมบิเนชั่น

?ารเดิมพัน?บบคอมบิเนชั่นคือ?ารเดิมพันว่าลู?เต๋าสามลู?จะออ?หมายเลขสองตัวที่วางเดิมพันไว้

เงินรางวัลของ?ารทาย?ต้มคอมบิเนชั่นคือ 5 ต่อ 1 (นั่น?็คือชนะ 5 หน่วยต่อเงินเดิมพัน 1 หน่วย ได้คืนทั้งหมด 6 หน่วย)

เงินรางวัลจะเท่าเดิมไม่ว่าคุณจะทาย?ต้มคอมบิเนชั่น?บบใด

คุณสามารถใช้?ารเดิมพันทาย?ต้มคอมบิเนชั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ?ลยุทธ์?ารเล่นไฮโลระดับความเสี่ยงปาน?ลางได้


?ต้มเดียว

?ารเดิมพัน?ต้มเดียวคือ?ารทายว่าหมายเลขหนึ่งจะปรา??บนลู?เต๋าทั้งสามอย่างน้อยหนึ่งลู?

เดิมพัน?ต้มเดียวนั้นไม่เหมือนเดิมพันอื่นเพราะเงินรางวัลจะขึ้น?ับจำนวนลู?เต๋าที่ออ??ต้มที่ทาย

ถ้าตัวเลขปรา??บนลู?เต๋าหนึ่งลู?คุณจะได้รับรางวัล 1 ต่อ 1 (1 หน่วยต่อเดิมพัน 1 หน่วย) ถ้าปรา??บนลู?เต๋าสองลู? คุณจะได้รับรางวัล 2 ต่อ 1 ?ละถ้าปรา??บนลู?เต๋าทั้งสามลู? คุณจะได้รับรางวัล 3 ต่อ 1

เงินรางวัล?บบสุดท้ายนี้ต่างจา??ารชนะเดิมพัน?ต้มตองอย่างมา? (ดูรายละเอียดด้านบน ซึ่งให้รางวัล 180 ต่อ 1 ?ต่ตัวเลือ??ารเดิมพันต่างๆนี้?หละที่ทำให้ไฮโลเป็นเ?มที่น่าสนใจ!


จะเล่นไฮโลสดได้ที่ไหน

เ?มไฮโลพร้อมดีลเลอร์ตัวจริงเป็นหนึ่งในเ?มที่น่าตื่นเต้นที่สุดในคาสิโน

คาสิโนทราบดีว่าผู้เล่นไฮโลเป็น?ลุ่มผู้เล่นที่มีประสบ?ารณ์?ละทั?ษะสูงที่สุด ซึ่งต้อง?ารประสบ?ารณ์?ารเล่นที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

คาสิโนทุ??ห่งที่เรา?นะนำล้วนมอบบริ?ารที่เหนือ?ว่าใคร ด้วย?ารสนับสนุนลู?ค้าคุณภาพสูงสุด วิธี?าร?า?ถอนเงินมา?มาย ?ละมีรางวัลสมนาคุณที่คุ้มค่าที่เหมาะสม?ับสไตล์?ารเล่นของคุณ

เปรียบเทียบคาสิโน?ต่ละ?ห่งที่มีเ?มไฮโล